EERLIJKE ARBEIDSCODE

Eerlijke Arbeidswet

De FLA Fair Labor Code definieert arbeidsnormen die gericht zijn op het bereiken van fatsoenlijke en humane arbeidsomstandigheden. De normen van de code zijn gebaseerd op de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie en internationaal aanvaarde goede arbeidspraktijken.

Van bedrijven die lid zijn van de FLA wordt verwacht dat zij voldoen aan alle relevante en toepasselijke wet- en regelgeving van het land waar werknemers werkzaam zijn en dat zij de Fair Labor Code in hun toepasselijke faciliteiten implementeren. Wanneer zich verschillen of conflicten in normen voordoen, wordt van de aangesloten bedrijven verwacht dat zij de hoogste norm hanteren.

Arbeidsrelatie

Werkgevers moeten regels en arbeidsvoorwaarden aannemen en naleven die werknemers respecteren en, op zijn minst, hun rechten beschermen onder nationale en internationale arbeids- en sociale zekerheidswetten en -regelgeving.

Non-discriminatie

Niemand mag worden onderworpen aan enige discriminatie op het gebied van werkgelegenheid, inclusief aanwerving, compensatie, promotie, disciplinaire maatregelen, ontslag of pensionering, op basis van geslacht, ras, religie, leeftijd, handicap, seksuele geaardheid, nationaliteit, politieke mening, sociale groep of etnische oorsprong.

Intimidatie of misbruik

Elke werknemer moet met respect en waardigheid worden behandeld. Geen enkele werknemer mag worden blootgesteld aan fysieke, seksuele, psychologische of verbale intimidatie of misbruik.

Dwangarbeid

Er mag geen gebruik worden gemaakt van dwangarbeid, inclusief gevangenisarbeid, contractarbeid of andere vormen van dwangarbeid.

Kinderarbeid

Niemand mag werkzaam zijn onder de leeftijd van 15 jaar of onder de leeftijd voor het voltooien van de leerplicht, afhankelijk van welke leeftijd hoger is.

Vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen

Werkgevers moeten het recht van werknemers op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen erkennen en respecteren.

Gezondheid, Veiligheid en Milieu

Werkgevers zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving om ongevallen en schade aan de gezondheid te voorkomen die voortkomen uit, verband houden met of plaatsvinden tijdens het werk of als gevolg van de exploitatie van werkgeversfaciliteiten. Werkgevers moeten verantwoorde maatregelen nemen om de negatieve gevolgen van de werkplek voor het milieu te beperken.

Werkuren

Werkgevers mogen van werknemers niet eisen dat zij meer werken dan de reguliere uren en overuren die zijn toegestaan ​​door de wet van het land waar de werknemers werkzaam zijn. De reguliere werkweek mag niet langer duren dan 48 uur. Werkgevers moeten hun werknemers in elke periode van zeven dagen ten minste 24 aaneengesloten rusturen toestaan. Alle overuren moeten met wederzijds goedvinden gebeuren. Werkgevers vragen niet op regelmatige basis overuren en vergoeden alle overuren tegen een verhoogd tarief. Behoudens uitzonderlijke omstandigheden bedraagt ​​de som van de reguliere uren en de overuren in een week niet meer dan 60 uur.

Een vergoeding

Elke werknemer heeft recht op een compensatie voor een reguliere werkweek die voldoende is om in de basisbehoeften van de werknemer te voorzien en om een ​​vrij besteedbaar inkomen te verschaffen. Werkgevers moeten ten minste het minimumloon betalen of het toepasselijke geldende loon, afhankelijk van wat het hoogste is, voldoen aan alle wettelijke vereisten inzake lonen en alle voordelen bieden die vereist zijn door de wet of contract. Wanneer de compensatie niet voldoet aan de basisbehoeften van de werknemers en niet voorziet in een bepaald discretionair inkomen, moet elke werkgever samenwerken met de FLA om passende maatregelen te nemen die ernaar streven geleidelijk een compensatieniveau te realiseren dat dat wel doet.