UCZCIWY KODEKS PRACY

Uczciwy Kodeks Pracy

Kodeks Pracy FLA (Fair Labor Code) definiuje standardy pracy, których celem jest osiągnięcie godnych i humanitarnych warunków pracy. Standardy Kodeksu opierają się na standardach Międzynarodowej Organizacji Pracy i uznawanych na arenie międzynarodowej dobrych praktykach pracy.

Oczekuje się, że firmy członkowskie FLA będą przestrzegać wszystkich odpowiednich i mających zastosowanie praw i przepisów kraju, w którym zatrudnieni są pracownicy, oraz wdrażać Uczciwy Kodeks Pracy w swoich odpowiednich oddziałach. W przypadku pojawienia się różnic lub konfliktów w standardach od spółek stowarzyszonych oczekuje się stosowania najwyższych standardów.

Stosunek pracy

Pracodawcy przyjmują i przestrzegają zasad i warunków zatrudnienia, które szanują pracowników i co najmniej chronią ich prawa wynikające z krajowych i międzynarodowych przepisów i regulacji dotyczących pracy i zabezpieczenia społecznego.

Niedyskryminacja

Żadna osoba nie może być poddawana jakiejkolwiek dyskryminacji w zatrudnieniu, w tym w zatrudnianiu, wynagradzaniu, awansie, dyscyplinie, rozwiązaniu stosunku pracy lub przejście na emeryturę, ze względu na płeć, rasę, religię, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, narodowość, przekonania polityczne, grupę społeczną lub etniczną i pochodzenie.

Nękanie lub molestowanie

Każdy pracownik powinien być traktowany z szacunkiem i godnością. Żaden pracownik nie może być ofiarą molestowania ani molestowania fizycznego, seksualnego, psychicznego lub werbalnego.

Praca Przymusowa

Niedozwolona jest praca przymusowa, w tym praca więzienna, praca najemna, praca niewolnicza lub inne formy pracy przymusowej.

Dziecięca praca

Nie wolno zatrudniać osoby, która nie ukończyła 15. roku życia lub nie osiągnęła wieku ukończenia obowiązku szkolnego, w zależności od tego, który z nich jest wyższy.

Wolność stowarzyszenia i negocjacje zbiorowe

Pracodawcy uznają i szanują prawo pracowników do wolności zrzeszania się i rokowań zbiorowych.

Zdrowie, Bezpieczeństwo i Środowisko

Pracodawcy zapewniają bezpieczne i zdrowe warunki pracy, aby zapobiegać wypadkom i uszczerbkom na zdrowiu wynikającym, związanym lub występującym w trakcie pracy lub w wyniku funkcjonowania obiektów pracodawcy. Pracodawcy powinni przyjąć odpowiedzialne środki w celu złagodzenia negatywnego wpływu miejsca pracy na środowisko.

Godziny pracy

Pracodawcy nie będą wymagać od pracowników pracy w wymiarze przekraczającym normalne godziny pracy i nadgodziny dozwolone przez prawo kraju, w którym pracownicy są zatrudnieni. Normalny tydzień pracy nie może przekraczać 48 godzin. Pracodawcy mają obowiązek zapewnić pracownikom co najmniej 24 kolejne godziny odpoczynku w każdym okresie siedmiodniowym. Każda praca w godzinach nadliczbowych wymaga zgody. Pracodawcy nie będą regularnie żądać pracy w nadgodzinach i będą wynagradzać każdą pracę w nadgodzinach według wyższej stawki. Poza wyjątkowymi sytuacjami suma godzin normalnych i nadliczbowych w tygodniu nie może przekraczać 60 godzin.

Odszkodowanie

Każdy pracownik ma prawo do rekompensaty za normalny tydzień pracy wystarczający na zaspokojenie podstawowych potrzeb pracownika i zapewnienie pewnego uznaniowego dochodu. Pracodawcy mają obowiązek płacić co najmniej płacę minimalną lub odpowiednią obowiązującą płacę, w zależności od tego, która wartość jest wyższa, spełniać wszystkie wymogi prawne dotyczące wynagrodzeń oraz zapewniać wszelkie świadczenia wymagane przez prawo lub umowę. Jeżeli wynagrodzenie nie zaspokaja podstawowych potrzeb pracowników i nie zapewnia pewnego uznaniowego dochodu, każdy pracodawca powinien współpracować z FLA w celu podjęcia odpowiednich działań mających na celu stopniową realizację poziomu wynagrodzenia, który to zapewnia.